Humanitarni centar

"Duga"

Projekti

Projekat grupe samopomoći "Iskrice duha" koji funkcioniše u okviru Humanitarnog centra:Duga
Aktivnosti:
-ponedeljak-petak od 16 do 20 h;
-psihološko savetovalište;
-socijalno savetovalište;
-slikarska radionica;
-radionia”šivaonica”;
-radionica”zabavaonica’ ;
-radionica”učionica”;
-rad s saradnicima korisnika”roditeljski sastanci”;
-organizovanje “pesnickih večeri”;
-posete filmskim i pozorisnim predstavama, izložbama i drugim kulturnim događajima;
-organizovanje izleta;
-izdavanje lista”Biltena”;
-organizovanje izložbe;
-obeležavanje Svetskog dana mentalnog zdravlja;
-održavanje tribune;
-obeležavanje značajnih praznika
Cilj projekta:
-Rehabilitacija korisnika;
-Resocijalizacija korisnika;
-Destigmatizacija korisnika;
-Učenje i uvežbavanje socijalnih veština;
-Duga i stabilna remisija;
-Svođenje bolničkog lečenja na minimum;
-Umanjenje sirimaštva;
-Kvalitetan život korisnika
Ciljna grupa: 30 osoba koje boluju od šizofrenije
PROJEKTNE AKTIVNOSTI SPROVODI STRUCNI TIM;
Dragica Bu,dip.socijalna radnica i koordinatorka projekta;
Dr.Ružica Knežević – psihoterapeut i supervisor;
Lalić Dobrinka-klinički psiholog;
Ana Vasicin-pedagoška radnica;
Rašević Rožika-viša medicinska sestra;
Stankov Stamenka-viši radni terapeut;
Volonteri;
Saradnici
Projekat se realizuje od 15 jula 2009. do 15 jula 2010 godine.
Projekat je omogućila koopeativa holandskih fondacija za centralnu i istočnu Evropu, kroz program socijalne tranzicije, koji se sprovodi u partnerstvu sa BCIF-om.
Projekat grupe samopomoći "Nova Staza" - funkcioniše u okviru humanitarnog centra "Duga" od 2005. godine.
Cilj projekta: uspostavljanje i održavanje apstinencije kod alkoholičara, unapređenje bračno porodičnih odnosa i integracija u socijalnu sredinu.
Ciljna grupa: osobe koje žele da se leče od alkoholizma i članovi njihovih porodica. Grupa samopomoći "Nova Staza" radi svake srede od 17:00 do 20:00 časova. Projekat je bio podržan od ekumenske humanitarne organizacije (EHO) Novi Sad - fond za male projekte. Grupa samopomoći "Nova Staza" sarađuje sa zajednicom klubova lečenih alkoholičara, kao i sa KLA širom zemlje. Postoji želja da grupa samopomoći preraste u KLA.
Projekat grupe samopomoći "Svetionik" - funkcioniše u okviru humanitarnog centra "Duga" od 2006. godine.
Cilj projekta: prevazilaženje životnih teškoća, uvežbavanje života u tranzicionim uslovima, jačanje kapaciteta za prevazilaženje gubitaka (značajnih osoba, posla ... ).
Ciljna grupa: osobe srednje životne dobi koje se nalaze u životnoj krizi. Grupa radi jednom nedeljno.
Projekat "Kroz prozor duše" - funkcioniše pri humanitarnom centru "Duga" od decembra 2007. godine.
Cilj projekta:
- Podizanje samopouzdanja kod mladih
- Unapređenje kvaliteta življenja kod mladih
- Jačanje odgovornosti kako prema sebi tako i prema društvu
- Smanjenje broja bolesnih i potencijalnih bolesnika kod mlade populacije
Ciljna grupa: mladi od 18-24 godine života, bez obzira na pol, versku i nacionalnu pripadnost a koji se nalaze u krizi koja je izazvana dugotrajnim uticajem stresa, nestabilnom društveno-ekonomskom situacijom u zemlji i posledicama rata. Projekat "Kroz prozor duše" finansijski je podržan od ministarstva omladine i sporta Srbije. Rad sa mladima odvija se dva puta nedeljno u trajanju od 90 minuta, vremensko trajanje projekta je 7 meseci.